fbpx
(5)
1.8

כלל חברה לביטוח בע"מ, המוכרת במותג "כלל ביטוח ופיננסים", היא אחת מקבוצות הביטוח והפנסיה הגדולות והמובילות בישראל. החברה היא חברה בת של חברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, הקבוצה מחזיקה בסוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות למתן אשראי. כלל החזקות עסקי ביטוח מעסיקה כ-4,400 עובדים ופועלת ביחד עם כ-2,000 סוכני ביטוח.

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם כלל ביטוח ופיננסים >>

קבלת הלוואה מבית "כלל פנסיה וגמל" ניתנת על פי התנאים הבאים בהתאם לתקנות המס וכחלק ממדיניות קרן הפנסיה לנהל את כספי העמיתים באופן אחראי ובזהירות הראויה:

 • אפשרות לקבלת הלוואה צמודה למדד לתקופה של עד 7 שנים או בריבית שקלית (לא צמודה) שנתית
 • במידה והעמית לקח הלוואה מקרן הפנסיה בעבר, הזכאות להלוואה חדשה מותנת בפירעון/קיזוז ההלוואה הקיימת ובהתאם לשיקולי קרן הפנסיה
 • סכום ההלוואה המינימלי הינו 10,000 ש"ח ולא יעלה על 30% מסך התגמולים לעמית בקרן הפנסיה

 

קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ עוסקת בתחומי הביטוח והשירותים הפיננסים – ביטוח בריאות ( ביטוח כללי (ביטוח רכב, ביטוח דירות, ביטוח חבויות, ביטוח משכנתאות וביטוח אשראי), ביטוח חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, קרנות סל ושירותים פיננסים נוספים.

לקבוצת הראל למעלה מ-80 שנות ניסיון בפעילות ביטוחית​.

בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2020, הקבוצה הינה קבוצת הביטוח הראשונה בגודלה בישראל במונחי פרמיות ביטוח.

 

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם הראל ביטוח >>

 

 • גובה הריבית: ​​לבחירתך, קיימים שני סוגי ריבית לתשלום ההלוואה – ריבית פריים וריבית צמודה למדד. שיעור הריבית נקבע לפי סוג המוצר, נזילות הכספים ותהליך החיתום.
 • תקופת ההחזר: ​תקופת החזר ההלוואה הינה בין 12 חודשים ל-84 חודשים (שנה עד 7 שנים)
 • תנאים לקבלת הלוואה: ​​אפשר לקבל הלוואה על חשבון כספים המנוהלים בחברת הראל (בכפוף להוראות הדין)
 • פרעון ההלוואה: ​​תנאי פירעון ההלוואה ומועדי התשלום מפורטים במסגרת הסכם ההלוואה ולוח הסילוקין כולל מקרה של פרעון מוקדם. כדי לבדוק את האפשרות לפירעון אפשר לפנות לשירות הלקוחות, בטלפון 2735*​​

 

מנורה מבטחים החזקות בע"מ הינה אחת מחמש קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל, המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל – "מנורה מבטחים פנסיה".

הקבוצה מתמחה בניהול כספי לקוחות ועמיתים, פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים בישראל באמצעות חברות בנות שבשליטתה

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם מנורה מבטחים >>

תנאים, מסלולים ומסמכים נדרשים

תנאים

 • הסכום המינימלי למתן הלוואה הינו 20,000 ש"ח
 • הסכום המקסימלי – 28% מסך התגמולים, ובתנאי שגובה ההחזר לא יעלה על 25% מהשכר נטו בבנק
 • גיל מקסימלי במועד סיום ההלוואה: אישה – 64; גבר – 67
 • חשבונות העמיתים אינם מוגבלים
 • עמידה בהתחייבויות כספיות קודמות (בכפוף לחוק נתוני האשראי)
 • קיימות עד שתי הלוואות במקביל, שטרם הוחזרו במלואן

מסלולי ריבית

 • מסלול א' – הלוואה בריבית משתנה צמודה לפריים בתוספת 0.5%
 • מסלול ב' – הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה של 2.5%

תקופת החזר ההלוואה

 • עד 72 תשלומים, או לפי גיל המקסימום במועד סיום ההלוואה: נשים – 64, גברים – 67, או המוקדם מביניהם

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ הינה החברה הציבורית מקבוצת החברות של בית ההשקעות אלטשולר שחם. מנכ"ל חברת אלטשולר שחם פיננסים הינו יאיר לוינשטיין, בעל ניסיון של כ-28 שנים בשוק ההון. החברה הוקמה בשנת 2022 כחלק משינוי מבני במסגרתו אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשר נרשמה כחברה ציבורית והחלה להיסחר בבורסה בת"א בשנת 2019, הפכה לחברה פרטית בבעלות מלאה של אלטשולר שחם פיננסים. תחום עיסוקה המרכזי של אלטשולר שחם פיננסים הינו ניהול חסכון ארוך טווח זאת באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, אשר בראשה עומדת המנכ"לית ענת כנפו תבור.

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם אלטשולר שחם >>

פרטי ההלוואה, הריבית ותקופת ההחזר תלויים בתהליך החיתום של גוף המימון

החברה נמצאת בבעלות מלאה של חברת הפניקס אחזקות בע"מ, שבשליטתה חברות נוספות בתחומי הביטוח, הפיננסים ועוד. ניירות הערך של חברת הפניקס אחזקות נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברשימת 35 החברות הגדולות במשק הישראלי. חברת הפניקס היא המשקיעה המוסדית הגדול בישראל במונחי שווי שוק, ומנהלת חסכונות פנסיה בשווי למעלה של מ-360 מיליארד ש"ח[8]

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם הפניקס >>

סכומי הלוואה
✓ הלוואה תינתן עד 30% ממרכיב התגמולים.
✓ הלוואה תינתן עד 70% כנגד פיצויים פטורים בחשבון חדש.
✓ סכום הלוואה מינימאלי – 10,000 ש"ח.
✓ סכום החזר חודשי מינימאלי – 200 ש"ח.
תקופת ההלוואה
✓ עד 83 תשלומים חודשיים (7 שנים).
✓ תקופת דחייה (גרייס) – עד 12 חודשים.
✓ תקופת ההלוואה המרבית, כולל תקופת הדחייה, לא תעלה על 83 חודשים.

גובה הריבית תקבע לאחר הגשת הבקשה

(5)
1.8

כלל חברה לביטוח בע"מ, המוכרת במותג "כלל ביטוח ופיננסים", היא אחת מקבוצות הביטוח והפנסיה הגדולות והמובילות בישראל. החברה היא חברה בת של חברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, הקבוצה מחזיקה בסוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות למתן אשראי. כלל החזקות עסקי ביטוח מעסיקה כ-4,400 עובדים ופועלת ביחד עם כ-2,000 סוכני ביטוח.

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם כלל ביטוח ופיננסים >>

קבלת הלוואה מבית "כלל פנסיה וגמל" ניתנת על פי התנאים הבאים בהתאם לתקנות המס וכחלק ממדיניות קרן הפנסיה לנהל את כספי העמיתים באופן אחראי ובזהירות הראויה:

 • אפשרות לקבלת הלוואה צמודה למדד לתקופה של עד 7 שנים או בריבית שקלית (לא צמודה) שנתית
 • במידה והעמית לקח הלוואה מקרן הפנסיה בעבר, הזכאות להלוואה חדשה מותנת בפירעון/קיזוז ההלוואה הקיימת ובהתאם לשיקולי קרן הפנסיה
 • סכום ההלוואה המינימלי הינו 10,000 ש"ח ולא יעלה על 30% מסך התגמולים לעמית בקרן הפנסיה

 

קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ עוסקת בתחומי הביטוח והשירותים הפיננסים – ביטוח בריאות ( ביטוח כללי (ביטוח רכב, ביטוח דירות, ביטוח חבויות, ביטוח משכנתאות וביטוח אשראי), ביטוח חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, קרנות סל ושירותים פיננסים נוספים.

לקבוצת הראל למעלה מ-80 שנות ניסיון בפעילות ביטוחית​.

בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2020, הקבוצה הינה קבוצת הביטוח הראשונה בגודלה בישראל במונחי פרמיות ביטוח.

 

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם הראל ביטוח >>

 

 • גובה הריבית: ​​לבחירתך, קיימים שני סוגי ריבית לתשלום ההלוואה – ריבית פריים וריבית צמודה למדד. שיעור הריבית נקבע לפי סוג המוצר, נזילות הכספים ותהליך החיתום.
 • תקופת ההחזר: ​תקופת החזר ההלוואה הינה בין 12 חודשים ל-84 חודשים (שנה עד 7 שנים)
 • תנאים לקבלת הלוואה: ​​אפשר לקבל הלוואה על חשבון כספים המנוהלים בחברת הראל (בכפוף להוראות הדין)
 • פרעון ההלוואה: ​​תנאי פירעון ההלוואה ומועדי התשלום מפורטים במסגרת הסכם ההלוואה ולוח הסילוקין כולל מקרה של פרעון מוקדם. כדי לבדוק את האפשרות לפירעון אפשר לפנות לשירות הלקוחות, בטלפון 2735*​​

 

מנורה מבטחים החזקות בע"מ הינה אחת מחמש קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל, המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל – "מנורה מבטחים פנסיה".

הקבוצה מתמחה בניהול כספי לקוחות ועמיתים, פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים בישראל באמצעות חברות בנות שבשליטתה

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם מנורה מבטחים >>

תנאים, מסלולים ומסמכים נדרשים

תנאים

 • הסכום המינימלי למתן הלוואה הינו 20,000 ש"ח
 • הסכום המקסימלי – 28% מסך התגמולים, ובתנאי שגובה ההחזר לא יעלה על 25% מהשכר נטו בבנק
 • גיל מקסימלי במועד סיום ההלוואה: אישה – 64; גבר – 67
 • חשבונות העמיתים אינם מוגבלים
 • עמידה בהתחייבויות כספיות קודמות (בכפוף לחוק נתוני האשראי)
 • קיימות עד שתי הלוואות במקביל, שטרם הוחזרו במלואן

מסלולי ריבית

 • מסלול א' – הלוואה בריבית משתנה צמודה לפריים בתוספת 0.5%
 • מסלול ב' – הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה של 2.5%

תקופת החזר ההלוואה

 • עד 72 תשלומים, או לפי גיל המקסימום במועד סיום ההלוואה: נשים – 64, גברים – 67, או המוקדם מביניהם

החברה נמצאת בבעלות מלאה של חברת הפניקס אחזקות בע"מ, שבשליטתה חברות נוספות בתחומי הביטוח, הפיננסים ועוד. ניירות הערך של חברת הפניקס אחזקות נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברשימת 35 החברות הגדולות במשק הישראלי. חברת הפניקס היא המשקיעה המוסדית הגדול בישראל במונחי שווי שוק, ומנהלת חסכונות פנסיה בשווי למעלה של מ-360 מיליארד ש"ח[8]

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם הפניקס >>

סכומי הלוואה
✓ הלוואה תינתן עד 30% ממרכיב התגמולים.
✓ הלוואה תינתן עד 70% כנגד פיצויים פטורים בחשבון חדש.
✓ סכום הלוואה מינימאלי – 10,000 ש"ח.
✓ סכום החזר חודשי מינימאלי – 200 ש"ח.
תקופת ההלוואה
✓ עד 83 תשלומים חודשיים (7 שנים).
✓ תקופת דחייה (גרייס) – עד 12 חודשים.
✓ תקופת ההלוואה המרבית, כולל תקופת הדחייה, לא תעלה על 83 חודשים.

גובה הריבית תקבע לאחר הגשת הבקשה

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ הינה החברה הציבורית מקבוצת החברות של בית ההשקעות אלטשולר שחם. מנכ"ל חברת אלטשולר שחם פיננסים הינו יאיר לוינשטיין, בעל ניסיון של כ-28 שנים בשוק ההון. החברה הוקמה בשנת 2022 כחלק משינוי מבני במסגרתו אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשר נרשמה כחברה ציבורית והחלה להיסחר בבורסה בת"א בשנת 2019, הפכה לחברה פרטית בבעלות מלאה של אלטשולר שחם פיננסים. תחום עיסוקה המרכזי של אלטשולר שחם פיננסים הינו ניהול חסכון ארוך טווח זאת באמצעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, אשר בראשה עומדת המנכ"לית ענת כנפו תבור.

לקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים
צרו קשר עם אלטשולר שחם >>

פרטי ההלוואה, הריבית ותקופת ההחזר תלויים בתהליך החיתום של גוף המימון

המלצות וביקורות אחרונות

עוד מידע חשוב על הלוואה נגד קרן פנסיה

הלוואה מקרן פנסיה: כל מה שצריך לדעת

מהי פנסיה?

פנסיה היא קצבה חודשית שמקבל אדם לאחר פרישה מעבודה. מטרת הפנסיה היא להבטיח רמת חיים סבירה לאחר סיום חיי העבודה, כאשר ההכנסה ממשכורת תפסק. קיימות שתי דרכים עיקריות לחיסכון לפנסיה:

 • עובדים שכירים: המעסיק והעובד מפרישים יחד סכומים חודשיים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.
 • עצמאים: עצמאים אחראים באופן מלא על חיסכון לפנסיה. הם יכולים לעשות זאת באמצעות קרן פנסיה מקיפה (הכוללת גם ביטוח נכות וביטוח למקרה מוות), קופת גמל או ביטוח פנסיוני אישי.

פנסיית חובה לעצמאים

החל משנת 2017, עצמאים מחויבים לחסוך לפנסיה במסגרת "פנסיית חובה". גובה ההפרשה נקבע בהתאם להכנסת העצמאי. אי-עמידה בהוראות פנסיית חובה עלולה לגרור קנסות משמעותיים.

הלוואה מקרן פנסיה

הלוואה מקרן פנסיה היא הלוואה שניתן לקחת כנגד כספי החיסכון בקרן. זוהי אפשרות למי שזקוק לכסף נזיל באופן מיידי, אך אינו מעוניין למשוך כספים מהחיסכון ולפגוע בקצבת הפנסיה העתידית.

תנאים כלליים:

 • סכום ההלוואה: עד 50% מסך התגמולים הצבורים בקרן הפנסיה, ועד 70% במקרים מיוחדים.
 • ריבית: ריבית קבועה או ריבית משתנה צמודה למדד.
 • תקופת החזר: עד 7 שנים.
 • תנאי החזר: החזר חודשי קבוע, הכולל את הקרן והריבית.
 • ביטחונות: אין צורך בביטחונות נוספים.

יתרונות:

 • ריבית נמוכה יחסית: הריבית על הלוואה מקרן פנסיה נמוכה בדרך כלל מהריבית על הלוואות בנקאיות.
 • גמישות: ניתן לבחור את סכום ההלוואה, תקופת ההחזר וסוג הריבית.
 • החזר נוח: ההחזר מתבצע באופן אוטומטי מהמשכורת או מחשבון הבנק.

חסרונות:

 • פגיעה בחיסכון לפנסיה: נטילת הלוואה מקרן פנסיה מפחיתה את סכום החיסכון, וכתוצאה מכך עלולה להוביל לקצבת פנסיה נמוכה יותר.
 • עמלות: ייתכנו עמלות פתיחה, עמלות ניהול ועמלות החזר מוקדם.

חברות פנסיה המציעות הלוואה נגד קרן פנסיה:

 • כלל ביטוח
 • הראל ביטוח ופיננסים
 • מנורה מבטחים
 • הפניקס חברה לביטוח
 • אלטשולר שחם

השוואה בין הלוואה מקרן פנסיה להלוואה בנקאית:

קריטריון הלוואה מקרן פנסיה הלוואה בנקאית
ריבית נמוכה יותר גבוהה יותר
גמישות גבוהה יותר נמוכה יותר
תנאי החזר נוחים יותר נוקשים יותר
ביטחונות אין צורך נדרשים
פגיעה בחיסכון קיימת לא קיימת

טיפים לבחירת הלוואה מקרן פנסיה:

 • השוואת תנאים: השוו את תנאי ההלוואה (ריבית, תקופת החזר, עמלות) בין חברות הפנסיה השונות.
 • התייעצות עם איש מקצוע: התייעצו עם סוכן ביטוח או יועץ פיננסי לפני קבלת ההחלטה.
 • בדיקת זכאות: ודאו שאתם עומדים בתנאי הזכאות להלוואה.
 • הבנת ההשלכות: הבינו את ההשלכות של נטילת הלוואה על חיסכון הפנסיה שלכם.

הערה:

המידע המוצג במאמר זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי. לפני קבלת החלטה בדבר נטילת הלוואה מקרן פנסיה, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך.

בנוסף, חשוב לציין:

 • נטילת הלוואה מקרן פנסיה היא פתרון זמני ולא פתרון קבע לבעיות כלכליות.
 • יש להחזיר את ההלוואה במועד, אחרת עלולות להיות לכך השלכות חמורות.
 • נטילת הלוואה מקרן פנסיה עלולה להוביל לקצבת פנסיה נמוכה יותר.

לסיכום:

הלוואה מקרן פנסיה היא פתרון זמין וזול יחסית למי שזקוק לכסף נזיל באופן מיידי. עם זאת, חשוב לשקול היטב את היתרונות והחסרונות לפני קבלת ההחלטה.

שאלות ותשובות נפוצות:

מי זכאי לקחת הלוואה מקרן פנסיה?

כל עמית בקרן פנסיה שעומד בתנאים הבאים:

 • גיל 21 ומעלה.
 • ותק של 2 שנים בקרן הפנסיה.
 • אין לו עיקולים או הגבלות על חשבונותיו.

מה קורה אם לא מחזירים את ההלוואה?

אי-החזר של ההלוואה עלול להוביל להליכי גבייה, כולל עיקולים ותפיסת נכסים.

האם כדאי לקחת הלוואה מקרן פנסיה?

ההחלטה אם לקחת הלוואה מקרן פנסיה היא אישית ותלויה בצרכים ובמצב הכלכלי של כל אדם. חשוב לשקול את היתרונות והחסרונות לפני קבלת ההחלטה

  השאר פרטים בטופס מטה ונציג יחזור אליך בהקדם

  שליחת הפרטים מהווה אישור תקנון האתר

  קיבלנו את הפרטים שלך!

  כדי שנוכל להעביר את הפרטים שלך לחברות המתאימות ביותר
  יש לענות על השאלון מטה

  אני רוצה לסלוק לקוחות שנמצאים

  מחזור הסליקה השנתי שלי הוא

  מהו פתרון סליקה הנדרש?

  אני רוצה שחברת הסליקה תאפשר לי לקבל תשלום עם:

  סמן עד 2 מאפיינים הכי חשובים עבורך

  שם בית העסק

  ח.פ /ע.מ.

  מצב חשבון בנק

  מחזור מכירות שנתי

  סכום הלואה המבוקש

  סה״כ הלוואות סולו שהעסק נטל

  אני רוצה לסלוק לקוחות שנמצאים

  מחזור הסליקה השנתי שלי הוא

  מהי פלטפורמת או מערכת הניהול של אתר המסחר ?

  אני רוצה שחברת הסליקה תאפשר לי לקבל תשלום עם:

  סמן עד 2 מאפיינים הכי חשובים עבורך

  סכום הלואה המבוקש

  שווי הכנס אותו אתם רוצים לשעבד

  מצב חשבון הבנק

  סכום הלוואה המבוקש

  מחזור מכירות שנתי

  מצב חשבון בנקים

  סוג העסק שלי

  וותק העסק

  כמות שלוחות למרכזיה?

  כמות דקות שיחה עבור כל המרכזיה

  האם ישנם שלוחות סלולריות (שלוחות הפועלות על טלפונים חכמים)?

  אילו מאפיינים חשובים למרכזיה שלך?

  סוג העסק שלי

  כמות קופות / עמדות נדרשת

  האם קים פתרון קופות בעסק

  תוספות ודגשים שחשובים לי (עד 2 מאפיינים)

  סוג אינטרנט מבוקש

  (GB) מהירות העלאה

  (GB) מהירות הורדה

  מיקום בית העסק

  שנת הרכב

  סכום הלוואה מבוקש

  האם יש שעבודים על הרכב?

  סוג האתר שאני מחפש?

  מערכת ניהול תוכן מועדפת (לא חובה)

  כמות עמודים מעוצבים

  כמות מוצרים

  מודולים חשובים

  האם מעוניין לקבל גם הצעה מחברת פרסום מתמחה בנוגע לקידום אורגני (SEO) ,פרסום ממומן (PPC) או ניהול רשתות חברתיות של העסק?

  תקציב לפרויקט

  שליחת הפרטים מהווה אישור תקנון האתר

   לקבל קישור לקבלת הלוואה און ליין יש להשאיר מספר טלפון אליו יישלוח הקישור ושם פרטי

   דילוג לתוכן