החבילות המומלצות ביותר עבור מחשבון לבדיקת זכאות להלוואה בערבות המדינה

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 250,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 125,000 ₪ ו-15% ליתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

עמותה חברתית היא עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, אשר עומדות בתנאים הבאים:

עמותה שמחזור פעילותה לא עולה על 5 מיליון ₪.
עמותה שמחזיקה באישור ניהול תקין בתוקף בעבור השנה בה מוגשת הבקשה והשנה שקדמה לה.
העמותה אינה מנהלת פעילות של מוסד חינוך. לעניין זה – מוסד חינוך הוא מוסד שבו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון: מעון, גן ילדים, בית ספר, אולפנה, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל, מדרשה, מכללה, אוניברסיטה, מוסד להכשרת עובדי הוראה וכיוצ"ב.
העמותה אינה מחלקת מלגות ו/או מענקים ו/או מעמידה הלוואות לעמותות אחרות.
ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 250,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עמותה המבקשת הלוואה למטרת השקעה, תידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

מומנטום מציעה מגוון רחב של פתרונות מימון:
סל שירותים:

 • בקשות אשראי והלוואות מהירות
 • שיפור דירוג אשראי
 • הלוואה בערבות המדינה
 • הלוואה מקרנות נוספות
 • משכנאות והלוואות נגד נכסים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 1,000,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 10 שנים (120 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: העסק יידרש להשקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה
 • ריבית:
  שנה ראשונה: פריים מינוס 3% (!!!)
  שנה שניה: ריבית פריים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: 300,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
ריבית החל מפריים + :1.8%
צרו קשר עם הלוואה בערבות המדינה >>

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.
עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

דמיינו שאתם משיקים מיזם משנה חיים אבל מוצאים את החלום שלכם מקרטע בפתח קשיים כלכליים. מה אם היינו אומרים לכם שיש פתרון, מקלט בטוח לאנשים ועסקים שאפתניים כאלה, שהופרעו בפתאומיות על ידי אילוצים כספיים?

מחשבון לבדיקת זכאות להלוואה בערבות המדינה

מקלט זה הוא לא אחר מאשר מערכת הלוואות בערבות מדינה, פלטפורמה שמעודדת יזמים ומציתה ניצוץ עבור אלה שאינם זכאים להלוואות מסורתיות. נצלול עמוק לתחומי ההלוואות בערבות מדינה, נפענח את רבדיה המורכבים, ונשפוך אור על שיעורי הריבית ותנאי הזכאות המשתנים. יתר על כן, הסיור שלנו ייעצר במיוחד בקרקע המובטחת המשגשגת לעסקים, ההלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה, האהובות על יזמים ישראלים רבים. מסע מחכה לכם, אז הכינו את עצמכם ובואו נגלה יחד את המקלט הכלכלי הזה.

הלוואה בערבות מדינה

עולם הפיננסים יכול להיות מורכב ולעיתים מבלבל. במיוחד כאשר הוא מציג את עצמו בתנאים וצורות שונות. עם זאת, כמה טרמינולוגיות פיננסיות נושאות משמעות נוספת בשל התמיכה רבת הערך שהן מציעות לאנשים פרטיים ולעסקים. מונח אחד כזה הוא 'הלוואה בערבות מדינה'.

הלוואה בערבות מדינה היא למעשה הלוואה המגובה על ידי הממשלה, המספקת ביטחון פיננסי והזדמנויות למי שבדרך כלל אינו זכאי להלוואות רגילות. אלה יכולים להיות אנשים עם דירוג אשראי נמוך או עסקים שמתחילים ללא היסטוריה פיננסית. ההלוואה בערבות מדינה עולה כמגדלור של תקווה פיננסית, העוטפת גופים אלה תחת אחריותה התומכת.

הלוואות אלה ממלאות תפקיד מרכזי בשיפור וייצוב כלכלות, על ידי טיפוח מיזמים יזמיים, עידוד הרחבות עסקיות והקלה על צרכים כספיים אישיים. בישראל, הלוואות בערבות מדינה ממלאות תפקיד מרכזי בצמיחת המשק, ומסייעות במיזמים שונים, החל מעסקים קטנים וכלה במפעלים משמעותיים.

דמיינו את זה: בעל עסק קטן מרים כוסית שמפניה, פניו קורנות משמחה כשהוא אוחז במכתב אישור הלוואה מתוכנית הלוואות בערבות מדינה. מאחוריו מתגבשת מאפייה מוזרה. ריחו המתוק של לחם טרי נישא באוויר, ומגלם את חלומו המתגשם. סצנה זו אינה יוצאת דופן עבור מקבלי הלוואות בערבות מדינה בישראל, ומהווה עדות להצלחתה של התוכנית ולפוטנציאל משנה החיים.

תנאי הלוואה בערבות מדינה

קבלת הלוואה בערבות מדינה בישראל מחייבת עמידה בתנאים מוקדמים מסוימים. חלקם עשויים לתפוס תנאים אלה כמחמירים, אך הם נדרשים כדי להבטיח את היושרה ולהשיג את המטרות של תוכניות ההלוואות בערבות מדינה.

קריטריונים לזכאות

הזכאות להלוואה בערבות מדינה תלויה בעיקר בדירוג האשראי של הלווה הפוטנציאלי. בעיקרו של דבר, ככל שהיסטוריית האשראי שלך טובה יותר, כך גדלים הסיכויים שלך להבטיח את אישור ההלוואה. מוסדות פיננסיים משתמשים בגישה זו כדי לפענח אם אתה מסוגל לעמוד בהתחייבויות ההלוואה שלך באופן עקבי.

יציבות ההכנסה היא גורם מפתח נוסף הקובע את התאמתו של אדם להלוואה בערבות מדינה. על המבקשים לספק הוכחה להכנסה יציבה ומספקת, המבטיחה לנותני ההלוואות את יכולתם להחזיר את ההלוואה בבוא העת. חוסר עקביות או חוסר התאמה של הכנסה עלול לפגוע בסיכויים של אדם להבטיח הלוואה בערבות המדינה.

דרישות בטחונות

הביטחונות משפיעים מאוד גם על קבלת הלוואה בערבות מדינה. מבקשי הלוואה בדרך כלל צריכים להשקיע רכוש אישי כהתחייבות להלוואה. אם מתרחשת חדלות פירעון של הלוואה, הביטחונות מגיעים לעיקול כדי לפצות על סכום ההלוואה שלא שולם.

הכנה ותיעוד

זה קריטי להתכונן בקפידה לבקשת ההלוואה שלך, וזה כולל עריכת תיעוד מקיף. אלה עשויים לכלול דפי בנק, החזרי מס הכנסה ורשומות פיננסיות הקשורות לעסקים עבור אלה המבקשים הלוואה לעסקים קטנים בערבות המדינה, כפי שיידון בסעיף מאוחר יותר. מתן תיעוד אחיד וברור יכול לזרז את תהליך אישור ההלוואה ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלך.

התרחקות מתפיסות מוטעות נפוצות לגבי תנאי הלוואה בערבות מדינה יכולה להועיל. לדוגמה, יש הסבורים כי הלוואות אלה אינן כוללות אנשים עם היסטוריית אשראי גרועה. עם זאת, הבינו שבעוד שדירוג אשראי טוב משפר את הסיכויים שלכם, הוא אינו הגורם היחיד שקובע את זכאותכם.

ריבית הלוואה בערבות מדינה

קבלת הלוואה בערבות מדינה היא אבן דרך משמעותית, אך שיעורי הריבית ותנאי ההחזר הקשורים להלוואות אלה הם שלעתים קרובות נמצאים תחת בדיקה. שיעורי הריבית של הלוואות בערבות מדינה הם לעתים קרובות מתחת לאלה של הלוואות מסורתיות, מתן הקלה ללווים שאחרת היו עלולים להיפגע בהחזרים גבוהים.

חישוב הריבית על הלוואות בערבות מדינה בישראל מתבסס בדרך כלל על מספר גורמים. המפתח בין אלה הם הערכת הסיכון של המלווה, שיעור האינפלציה הנוכחי, ואת תנאי השוק בעת בקשת ההלוואה. עם זאת, היו סמוכים ובטוחים כי שיעורים אלה נשארים תחרותיים, מה שמקל על החלום שלכם להיות בעלים של עסק או לקנות בית, אפילו בתוך אי ודאות כלכלית.

הבנת שיעור הריבית שלך

תארו לעצמכם זוג ישראלי צעיר המבקש לרכוש את ביתו הראשון בהלוואה בערבות מדינה. הם עשו את הצעד ועכשיו יושבים פנים אל פנים עם היועץ הפיננסי שלהם, התרגשות בשילוב עם חשש מהלא נודע. היועץ הפיננסי מחליק מסמך על פני השולחן המתאר את תוכנית החזר ההלוואה שלהם.

גורמים המשפיעים על שיעורי הריבית

התעריפים המוצגים בגיליון עשויים להיראות מרתיעים בתחילה, אך הבנה של הגורמים המשפיעים יכולה לספק תובנה חשובה. דירוג האשראי שלהם, למשל, קריטי במיוחד. לפיכך, שמירה על היסטוריית אשראי בריאה תבטיח ריבית נמוכה יותר. יתר על כן, משך תקופת ההחזר שלהם יכול להשפיע על שיעור הריבית, תוך התחשבות בכך שתקופה ארוכה יותר מסמלת בדרך כלל ריביות גבוהות יותר.

בעוד שהריביות הקשורות להלוואות בערבות מדינה משקפות את הניואנסים של זהירות פיננסית, עליהן להזכיר ללווים את החשיבות של הלוואה אחראית. שמירה על האמצעים הפיננסיים שלך, ביצוע החזרים בזמן ושמירה על דירוג אשראי בריא יכולים כולם לתרום למסע החזר הלוואה חלק יותר.

היתרונות של ריביות תחרותיות

שיעורי הריבית התחרותיים הנלווים להלוואות בערבות מדינה מציעים הצעה אטרקטיבית למי שאולי לא היה זכאי להלוואות מסורתיות. שיעורי ריבית נוחים פירושם החזרי הלוואות נוחים יותר לניהול ופחות לחץ פיננסי בטווח הארוך. בהיבט המקרו-כלכלי, הדבר תורם באופן חיובי ליציבותה ולצמיחתה של ישראל, בדומה להטבות מרחיקות הלכת שנדונו קודם לכן בסעיף "תנאי ההלוואה בערבות מדינה".

הלוואה לעסקים קטנים בערבות מדינה

אם אתה יזם בישראל שרק נכנס למגזר העסקי או מתכנן התרחבות, המדינה יכולה להיות השותפה הטובה ביותר שלך עם הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה. כלי פיננסי זה תוכנן במיוחד כדי לחזק את מגזר העסקים הקטנים, לטפח גיוון כלכלי גדול יותר ולעודד יצירת מקומות עבודה – ובסופו של דבר לתרום לכלכלה לאומית משגשגת.

הלוואות אלה משמעותיות במיוחד עבור אותם עסקים המתקשים להשיג מימון בשיטות קונבנציונליות. מלווים מסורתיים רואים לעתים קרובות עסקים קטנים כהשקעות בסיכון גבוה, בהתחשב בהיעדר ביטחונות משמעותיים ואולי רקורד נמוך יותר. זה המקום שבו הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה להיות חיוני. הם מספקים חבל הצלה לבעלי עסקים קטנים מבטיחים, מגשרים על פער המימון.

דרישות והטבות

בדיוק כמו כל מוצר פיננסי, הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה מגיעות עם סט קריטריונים משלהם לזכאות. בדרך כלל, עסק חייב להיות מסווג כעסק קטן עד בינוני (SME) בהתאם להגדרות ממשלת ישראל. דירוגי אשראי, היסטוריה פיננסית ותוכניות עסקיות ממלאים תפקיד מכריע בתהליך הגשת הבקשה. בנוסף, ממשלת ישראל עשויה לחפש ראיות ליצירת הכנסות או ליצירת מקומות עבודה.

לעסקים שמצליחים להבטיח הלוואה זו יש יתרון עצום מכיוון שהלוואות אלה נושאות לרוב ריביות נוחות. הלוואות בערבות מדינה מגיעות לעתים קרובות עם ריבית קבועה, מה שמנטרל את הסיכון של הלווה מעליות ומורדות של שינויים בשוק, כפי שנדון בסעיף 'ריבית הלוואה בערבות מדינה'. יתר על כן, עסקים יכולים להפנות מחדש את ההון שנחסך באמצעות תשלומי ריבית נמוכים יותר לצמיחה והתרחבות של הון סיכון.

לבסוף, התמיכה מהמדינה חורגת מעבר לסיוע כספי גרידא. לצד הלוואות אלה, הממשלה מספקת לעתים קרובות תמיכה בפיתוח עסקי, חונכות וגישה לרשתות, ומטפחת סביבה חיובית לצמיחה עסקית. לכן, אם אתם זכאים ויש לכם את הדרייב הנכון, אל תהססו – הלוואה לעסקים קטנים בערבות מדינה יכולה באמת להפוך את החלומות העסקיים שלכם למציאות.

החבילות המומלצות ביותר עבור מחשבון לבדיקת זכאות להלוואה בערבות המדינה

ריבית החל מפריים + :1.8%
צרו קשר עם הלוואה בערבות המדינה >>

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.
עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

ההלוואה תקפה לאחד מהמסלולים הבאים: לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה
 • ריבית:
  שנה ראשונה: פריים מינוס 3% (!!!)
  שנה שניה: ריבית פריים
 • סכום הלוואה מקסימאלי: 300,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 1,000,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 10 שנים (120 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 12 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה
 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

מומנטום מציעה מגוון רחב של פתרונות מימון:
סל שירותים:

 • בקשות אשראי והלוואות מהירות
 • שיפור דירוג אשראי
 • הלוואה בערבות המדינה
 • הלוואה מקרנות נוספות
 • משכנאות והלוואות נגד נכסים

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 250,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 125,000 ₪ ו-15% ליתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

עמותה חברתית היא עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, אשר עומדות בתנאים הבאים:

עמותה שמחזור פעילותה לא עולה על 5 מיליון ₪.
עמותה שמחזיקה באישור ניהול תקין בתוקף בעבור השנה בה מוגשת הבקשה והשנה שקדמה לה.
העמותה אינה מנהלת פעילות של מוסד חינוך. לעניין זה – מוסד חינוך הוא מוסד שבו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון: מעון, גן ילדים, בית ספר, אולפנה, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל, מדרשה, מכללה, אוניברסיטה, מוסד להכשרת עובדי הוראה וכיוצ"ב.
העמותה אינה מחלקת מלגות ו/או מענקים ו/או מעמידה הלוואות לעמותות אחרות.
ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.

 • סכום הלוואה מקסימאלי: סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 250,000 ₪
 • תקופת החזר: תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
 • גרייס: תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
 • הערות נוספות: עמותה המבקשת הלוואה למטרת השקעה, תידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *